1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds VZW SUPERSTAGE (ondernemingsnummer 0865.815.862 – Vlamingstraat 4 – 8560 Wevelgem ) en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van VZW SUPERSTAGE, hierna de Klant genoemd.

2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor VZW SUPERSTAGE.  Het gebruik van het materiaal, de programma's, de interface en van de website(s) van VZW SUPERSTAGE en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard.

3. VZW SUPERSTAGE handelt in de hoedanigheid van organisator van event en en kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke wijzigingen van de datum, de plaats, de prijs, noch voor de volledige annulering van het event. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste. Zelfs al wordt de bestelling uitgevoerd voor een derde. De tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie.

De toegangskaart kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch omgeruild.

4. De e-tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier of de telefonische boeking. Zij worden verstuurd binnen afzienbare tijd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door VZW SUPERSTAGE indien de e-tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden bij een naderende uitverkoop van een event of van de geboekte prijscategorie. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant.

5. Naar gelang het event worden er bepaalde verzendingsmogelijkheden aangeboden. In principe worden de e-tickets per pdf verzonden naar het mailadres dat is opgegeven in het boekingsformulier, tenzij de Koper of de organisator opteert voor een andere verzendingswijze.

Indien de Koper zijn tickets niet heeft ontvangen vóór de laatste 4 werkdagen die de dag van het event voorafgaan, dient hij te bellen naar het nummer  056 43 28 81 tijdens de openingsuren (verstrekte inlichtingen ter informatie, elke werkdag van 09:00 tot 16:00) .

Het e-ticket (print@home) kan worden omgezet in de shop , grote markt, Ieper vanaf de maandag voor het event. E-tickets die niet worden opgehaald, worden als verkocht beschouwd en kunnen niet meer worden terugbetaald noch omgeruild. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen, terugbetalingen of intresten.

 

6. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen (ter informatie opgegeven lijst) ofwel via overschrijving, ofwel via VISA of Mastercard, debet kaart, elektronische portefeuille enz...

Elk op de vervaldag niet betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest aan 12% op jaarbasis op het onbetaalde bedrag, en dit tot aan de volledige betaling. Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de onbetaalde hoofdsom en die minimum 50,00 € bedraagt, verschuldigd zijn.

7. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina's, foto's en afbeeldingen blijven in privaat bezit van VZW SUPERSTAGE, van haar leveranciers of van andere derden met wie VZW SUPERSTAGE afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie, of iedere andere vorm van misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VZW SUPERSTAGE Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van VZW SUPERSTAGE en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden.

8. VZW SUPERSTAGE investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. VZW SUPERSTAGE kan echter geen garantie bieden daaromtrent en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site, behalve in geval van zware fout van VZW SUPERSTAGE die door de gebruiker kan worden aangetoond. VZW SUPERSTAGE is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van de samenwerking kan worden uitgesteld of verhinderd. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, technische defecten, overstromingen. VZW SUPERSTAGE is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht.

9. De Koper verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de e- tickets, juist en volledig zijn. VZW SUPERSTAGE behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van VZW SUPERSTAGE te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door VZW SUPERSTAGE en haar filialen, alsook worden doorgegeven aan derden (niet-uitputtende lijst, mediagroep, organisator, promotor, "venue",...) die contractueel verbonden zijn met VZW SUPERSTAGE voor marketingdoeleinden. Elke Koper die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres info@ypresrallu.com, ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van VZW SUPERSTAGE, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.

10. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen VZW SUPERSTAGE en de Koper, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Koper. Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen. VZW SUPERSTAGE heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden en van de site www.VZW SUPERSTAGE De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.

11. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets:

Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier, is het bewijs aan te bieden in de shop vanaf de maandag voor het event en om te ruilen in een all-stages ticket/badge/polsband. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Als dit niet het geval is, zal de toegang tot het event worden geweigerd. Elke barcode komt overeen met één enkele toegangskaart. Het e-ticket zal worden gescand in de shop van het event. Het e-ticket kan maar een keer worden gescand op de datum die erop vermeld staat. Indien dezelfde barcode verschillende keren wordt getoond, zal enkel de eerste gescande kaart tijdens de controle toegang geven tot het event. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

VZW SUPERSTAGE garandeert de echtheid van het e-ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site Ypresrally.com.  Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Het e-ticket zal niet worden terugbetaald, noch omgeruild.

14. Herroepingsrecht:

De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991).

15. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.

16. Privacy Verklaring

SuperStage VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SuperStage VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SuperStage VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft  hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
SuperStage
VZW Vlamingstraat 4
8550 Wevelgem
info@ypresrally.com
Telefoon : 056 43 28 81

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door SuperStage VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van SuperStage VZW
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen, verzamelen, verwerken :
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
• het verzorgen van Track & Trace
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplichtdeze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. SuperStage VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  Als algemene regels worden persoonsgegevens maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden,

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens SuperStage VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.  U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.ypresrally.com.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
SuperStage VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 14 mei 2018 Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

17. De relatie tussen de Koper en VZW SUPERSTAGE is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Ieper bevoegd. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,…) als bewijsmiddel.  

Ypresrally